Elektronikus változat

Tisztelt Bejelentő!

Az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével lehetősége van arra, hogy panaszát a Testületnél elektronikus úton terjessze elő. A *-gal megjelölt mezők kitöltése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Testület a beadvány alapján érdemi eljárást indítson, ezért ezen rovatok kitöltése nélkül a nyomtatvány nem küldhető el. Kérjük továbbá, hogy a gyorsabb, hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében — amennyiben rendelkezik ilyennel — telefonszámát és e-mail címét is jelölje meg a megfelelő helyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. §-ának (1) bekezdése szerint („akinek az e törvény IV., V. és VI. fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette — választása szerint — panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy kérheti, hogy panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el”) a Testület eljárását — akár személyesen, akár képviselő útján — csak az kezdeményezheti, akit a rendőri intézkedés közvetlenül, személyesen érintett, ezért a Testületnek vizsgálnia kell, hogy a panasz az arra jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a panaszeljárás megindítását követően — a Testület Ügyrendjének 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján — az elektronikus úton benyújtott panaszok esetén a Testület tájékoztatást küld a panaszosnak, hogy a panaszát postai úton, aláírásával erősítse meg.

Az eredményes ügyintézés érdekében jelen elektronikus panaszbejelentésétől függetlenül, kérjük, hogy panaszának sajátkezű aláírással ellátott példányát — postai úton levélben, vagy telefax útján — a rendőri intézkedéstől számított mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül küldje meg a Testületnek. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének jelenleg kialakított gyakorlata szerint az elektronikusan bejelentett panaszt elektronikus aláírás hiányában nem értékeli határidőben beérkezett panaszbejelentésként, ezért a 30 napos határidő jogvesztő, tehát ha a beadvány aláírt példányát a 30 napos határidőn túl terjeszti elő a Testülethez, az ORFK vezetője a Testület állásfoglalását a panasz elkésettsége miatt minden további vizsgálat nélkül elutasítja. Ezért kérjük, hogy a panaszt – az elektronikus beadvány mellett – az intézkedéstől számított 30 napon belül saját kezűleg aláírva adja postára.

Amennyiben a beadványt jogi képviselő vagy egyéb meghatalmazott (együtt: képviselő) terjeszti elő, a panaszeljárás megindításának feltétele a képviseletet igazoló dokumentum (meghatalmazás) másolatának megküldése. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében korlátozottan cselekvőképesnek minősülő személy — figyelemmel a Ptk. 85. § (1) bekezdésére, amely szerint a ”személyhez fűződő jogokat […] csak személyesen lehet érvényesíteni“, továbbá a ”korlátozottan cselekvőképes személy a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet“ — a Testület előtt saját nevében, továbbá törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján is eljárhat.
A Testülethez elektronikus vagy postai úton, illetve faxon tudja eljuttatni a panaszhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, iratokat, felvételeket.
Kérjük, a III. részben jelezze, amennyiben a panaszeljárást egyúttal a rendőrségnél is megindította, illetőleg az üggyel összefüggésben az ügyészségen, az Országgyűlési Biztosok Hivatalánál vagy más szervnél feljelentést/bejelentést tett. Az Rtv. 93/A. §-ának (8) bekezdése értelmében a Testület az állásfoglalásait — a személyazonosító adatoktól megfosztva — honlapján közzéteszi. A panaszos ugyanakkor lehetősége van arra, hogy panaszában előzetesen bejelentse tiltakozását az állásfoglalás közzététele ellen. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kíván, azt az Egyéb megjegyzések rovat kitöltésekor jelezze.