A Független Rendészeti Panasztestület Országgyűlés által megválasztott tagjai dr. Ferenczy Nóra és dr. Wildner Domonkos testületi tagok 2015. április 16-án Tasnádi Lászlóval, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárával folytattak szakmai egyeztetést.

      

A találkozón dr. Ferenczy Nóra tájékoztatta államtitkár urat arról, hogy március végén megkezdte az ország összes megyei rendőr-főkapitányságának felkeresését, melynek keretén belül eddig összesen hét főkapitányságon járt. A látogatásai során szerzett tapasztalatokról, észrevételeiről részletesen beszámolt államtitkár úrnak.

A testületi tagok szakmai témájú látogatása során egyeztetettek a Testületet érintő legfontosabb kérdésekről, így nevezetesen a jövőbeli jogszabály-módosítások szükségességéről, a még hatékonyabb együttműködésről, a Testület szabályozásának átláthatóbbá tételéről, valamint a Független Rendészeti Panasztestület köztudatba való jobb beágyazódásával kapcsolatban.

A jövőbeli, sikeres együttműködés jegyében bízva Tasnádi László államtitkár úr támogatását fejezte ki a tagok által megkezdett munka iránt.

FRP sajtó

 

2015 márciusában dr. Ferenczy Nóra testületi tag megkezdte a megyei rendőr-főkapitányságok felkeresését.


Kaposváron dr. Piros Attila rendőrfőkapitánnyal
   

A látogatások során megtartott munkaértekezletek célja a megyei rendőrkapitányságok és a Panasztestület hatékonyabb együttműködésének megalapozása, a joggyakorlat tökéletesítése és a tapasztalatok egymással való megosztása.

A megyei rendőrfőkapitányokkal, rendőrkapitányokkal és a panaszkezeléssel foglalkozó vezetőkkel történő szakmai megbeszéléseken a Testület képviselői és a rendőrség megvitatja egymással azon tapasztalatait, amelyek a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárások során keletkeznek.

A Testület részéről első alkalommal dr. Ferenczy Nóra testületi tag és dr. Németh Eszter jogi tanácsadó vett részt a találkozón. Kaposváron dr. Piros Attila r. dandártábornok úrral, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével konzultáltak azokról a jogi kérdésekről, amelyek érintik a közös munkát.

A testületi tag és tanácsadója ezt követően dr. Gyurosovics József r. dandártábornok úrral, a Hajdú- Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével egyeztetett.

Mindkét találkozó eredményesen zárult.

Tisóczki Flóra, sajtószóvivő

 

A Független Rendészeti Panasztestület két tanácsadója, dr. Németh Eszter és dr. Rónai Orsolya vett részt az „Independent Police Complaints Authorities’ Network” (IPCAN) II. találkozóján, Párizsban.

    

A 2015. március 23-ai konferencia témája a rendőrség által, különösen a jogellenes demonstrációk feloszlatása során alkalmazott kényszerítő eszközök voltak. Az egynapos szakmai rendezvény délelőtti programján a francia rendőrség és csendőrség, a német rendőrség, valamint a belga és az angol rendőrség képviselői tartották meg előadásaikat.
A délutáni szemináriumon a rendőrségi panaszokat elbíráló szervezetek engedtek betekintést a témát érintő joggyakorlatukba.

A konferencián testvérszervként részt vett a Comité P (Belgium), az Independent Police Complaints Authority (Dánia) és a francia Le Défenseur des Droits.

Képviseltette magát a Chancellor of Justice (Svédország), a Parliamentary Ombudsman (Finnország), és a Garda Síochána Ombudsman Commission (Írország) is, valamint a svéd Ombudsman, a Commossariat á la déontologie (Svájc – Genf) és az Independent Police Complaints Commission (Egyesült Királyság és Wales).

A konferencián a Panasztestület munkatársai jó kapcsolatot alakítottak ki a svájci, a belga és a német szervek képviselőivel, kölcsönösen remélve a jövőbeni eredményes munka és együttműködés lehetőségét.

Tisóczki Flóra, sajtószóvivő

    

Állampolgári ismeretek keretében „Mi az állam?” címmel Tisóczki Flóra, a Panasztestület szóvivője előadást tartott az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.

A szóvivő a legalapvetőbb állampolgári ismeretekről, valamint a Független Rendészeti Panasztestület hatásköréről, feladatáról és gyakorlatáról beszélt előadása során.

Mi az állam? Hogyan épül fel az államszervezet? Mit kell tudni a Független Rendészeti Panasztestületről? Hogyan fordulhat a panaszos a Testülethez? – ilyen és ehhez hasonló kérdéseken keresztül kaphattak bővebb információkat az érdeklődők e terület vonatkozásában.

A jogvédelem egyik lényeges kérdése a nyilvánossághoz való viszony – hangsúlyozta a szóvivő előadása során. Tisóczki Flóra kitért arra is, hogy a Panasztestület az elmúlt fél évben azzal a céllal újította meg arculatát, hogy egy nemzetközileg is jegyzett és elismert szervezetként tudjon megjelenni nemzetközi szinten.

A téma jelentőségére is tekintettel tartalmas és átfogó előadás keretében hallhattak információkat az érdeklődők és tettek fel több kérdést az előadónak.

A hallgatóság nagy érdeklődéssel fogadta a szóvivőt és újabb felkérést kapva, szívesen várják vissza újabb előadás megtartására.

 

Gajdos Erzsébet, sajtóreferens

                    

Rudolf Decker, Baden-Württemberg tartományi parlamentjének volt CDU-s képviselője tett látogatást a Panasztestületnél 

Rudolf Decker magyarországi útja során látogatott el a Testülethez. A találkozó során a Testület elnökével folytatott megbeszélést, amely keretében Lukács elnök úr bemutatta a Panasztestület tevékenységét és beszélt annak hatásköreiről, joggyakorlatáról.

Decker úr igen nagy érdeklődést mutatott  a Testület munkája iránt  és beszámolt arról, hogy Németországban közigazgatási bírósághoz lehet fordulni a rendőri intézkedések jogszerűségének kivizsgálása céljából.

A mindkét fél által hasznosnak és rendkívül tartalmasnak vélt találkozón megállapodtak abban, hogy a későbbiekben lehetőséget teremtenek egy újabb találkozó megtartására.

 

Tisóczki Flóra, sajtószóvivő

       

 

Az emberi jogok napján nem csak méltó, hogy megemlékezzünk az emberi jogok deklarációjáról, de elsősorban saját magunknak van szüksége a szembesülésre.

 

Fontos, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét azokra a jelenségekre, amelyek a mindennapjainkban gátolják az emberi jogok maradéktalan érvényesülését.

A mai napon szólnunk kell az áldozatokról, akiknek emberi méltósága, jogai sérültek vagy végleg meghiúsultak. Szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy elsősorban minden országnak saját magának van szüksége az önvizsgálatra. Így szólni kell a börtönviszonyokról, az egész Európát érintő menekültproblémáról és azokról az áldozatokról, akiket olyan személyek bántottak vagy oltották ki életüket, akiktől a védelmet és a szeretetet várták volna. Szólnunk kell a drogmaffiák gyanútlan áldozatairól és azokról a szegényekről is, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb ellátáshoz sem jutnak hozzá.

Meggyőződésünk, hogy minden ország jogvédelmi rendszere folyamatosan kell, hogy válaszoljon az újabb kihívásokra és ez egy folytonos tanulási folyamat is. A magunk területén ezt a célt kívánjuk szolgálni, egy különösen érzékeny területen, amikor a rendőrök által elkövetett alapjogsértéseket vizsgáljuk.

Hisszük, hogy nem az ítélkezés, hanem a párbeszéd politikája az, ami a nemzetközi kapcsolatokban hatékony lehet. Ezért beszélnünk kell a keresztények egyes országokban történő mártíromságáról, a bírói ítélet nélkül fogva tartottakról, a rendőrterror áldozatairól, a megcsonkított nőkről vagy a hitükért és kiállásukért agyonkövezettekről.

A mai nap megdöbbentő hírei különös módon igénylik, hogy felemeljük szavunkat az embertelen bánásmód és kínzás ellen, valamint rávilágítsunk arra, hogy súlyosan jogsértő helyzet, amikor bírói ítélet nélkül tartanak fogva embereket vagy szintén bírói ítélet nélkül alaptalanul vádaskodnak és rágalmaznak embereket a nyilvánosság előtt.

Legyen ez a nap tehát az önvizsgálat és a figyelmeztetés napja!

 

 

Dr. Lukács Tamás, elnök

Tisóczki Flóra, sajtószóvivő

 

            

 

A Panasztestület elnöke J. Clifford Wallace, volt szövetségi bíróval találkozott

Dr. Lukács Tamás, a Panasztestület elnöke amerikai útja során találkozott Wallace-szal. Elnök úr röviden bemutatta a Független Rendészeti Panasztestület munkáját, és beszélt annak hatásköréről, feladatairól. Wallace bíró úr nagy érdeklődést mutatott a Testület tevékenysége iránt és kifejezte azon álláspontját, mely szerint a rendőrök által elkövetett cselekmények vizsgálatához nagy felelősséggel és hozzáértéssel kell rendelkezni.

A találkozón megállapodtak abban, hogy Wallace úr legközelebbi budapesti útjára egy közös ebédet szerveznek, és látogatást tesz a Panasztestületnél is.

 

Tisóczki Flóra, sajtószóvivő

 

 

Az Országgyűlés megválasztotta a Független Rendészeti Panasztestület négy tagját

Az Országgyűlés - az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi -, valamint a Honvédelmi és rendészeti bizottságainak közös jelölését követően – a 2014. február 13-i, csütörtöki ülésén a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával, hat évre megválasztotta a Független Rendészeti Panasztestület négy tagját: dr. Cservák Csabát, Fráterné dr. Ferenczy Nórát, dr. Lukács Tamást és dr. Wildner Domonkost.

A megválasztást követően a Testület új tagjai esküt tettek az Országgyűlés plénuma előtt.

A Testületi tagok választására azért került sor, mert az Országgyűlés által első alkalommal 2008. február 25-én megválasztott öt tagból háromnak a megbízatása idén február 25-én lejár, míg dr. Juhász Imre, a Testület korábbi elnöke alkotmánybíróvá történt megválasztása miatt 2013 áprilisában lemondott testületi tagságáról. Az így megüresedett négy helyre választott új tagokat az Országgyűlés.  Dr. Kozma Ákos ügyvédet, egyetemi oktatót az Országgyűlés 2010. július 22-én választotta a Testület tagjává, így az ő megbízatása 2016. július 22. napjáig szól.


dr. Lukács Tamás, Fráterné dr. Ferenczy Nóra, dr. Cservák Csaba és dr. Wildner Domonkos

Budapest, 2014. február 13.

FRP Sajtó

Közlemény

Dr. Juhász Imrét, a Független Rendészeti Panasztestület (FRP) elnökét március 25-én alkotmánybíróvá választotta az Országgyűlés. Az FRP elnöke alkotmánybíróvá történő beiktatását követően 2013. április 12-i hatállyal lemondott elnöki megbízatásáról és testületi tagságáról.

Budapest, 2013. április 12.

Dr. Bögi Sándor
az FRP titkárságvezetője

Elfogadta a Független Rendészeti Panasztestület hároméves beszámolóját az Országgyűlés

A Független Rendészeti Panasztestületet (FRP) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) b) szakaszának megfelelően beszámolt hároméves működésének és eljárásainak tapasztalatairól az Országgyűlésnek. A parlamenti általános vitát követően az Országgyűlés március 5-i plenáris ülésén 36 tartózkodás mellett 287 igen szavazattal döntött az FRP hároméves beszámolójának elfogadásáról.

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2012. február 7-i, az - Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága február 15-i, az - Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága pedig február 20-i ülésén vitatta meg az FRP hároméves beszámolóját. Mindhárom bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak találta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta az Országgyűlésnek.

Az FRP a jogszabályok által meghatározott körben látja el a rendőrség civil kontrollját. A beérkező panaszokat kivizsgálja, megállapítja, hogy a panaszosokat a rendőri intézkedés-, rendőri intézkedés elmulasztása-, illetve a kényszerítőeszközök alkalmazása során érte e alapjogsérelem és az milyen súlyú. Súlyos alapjogsérelem megállapítása esetén az FRP állásfoglalását megküldi az országos rendőrfőkapitány részére, csekély fokú alapjogsérelem esetén pedig az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjének. Az országos rendőrfőkapitánynak a panaszügyben hozott határozata ellen a panaszos közigazgatási per indításával bírósághoz fordulhat.

Az FRP hároméves tapasztalatairól szóló beszámoló és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitájára február 28-án került sor. Az általános vitát követően az Országgyűlés március 5-i plenáris ülésén 287 igen szavazattal (36 tartózkodás mellett) az FRP hároméves beszámolóját elfogadta.

A beszámoló teljes szövege olvasható az Országgyűlés honlapján.

Budapest, 2012. március 7.

Dr. Juhász Imre
elnök