A személyi szabadsághoz és az emberi méltósághoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy közúti közlekedése során, egy kereszteződés előtt több rendőrségi gépkocsi állította meg őt és vele, valamint utasával szemben nagy erőkkel és megalázó módon intézkedni kezdett kb. húsz rendőr. A Testület a bilincs alkalmazása kapcsán látta indokoltnak megállapítani az alapjogsérelmet, azonban magát a rendőri fellépést, annak módját, a panaszos előállítását, az annak keretében történő mintavételt és az előállítás időtartamát jogszerűnek ítélte meg.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mert a panaszos elmulasztotta a törvény által panasza előterjesztésére biztosított nyolc napos határidőt. Tekintettel azonban arra, hogy a rendőrségi panaszeljárás lefolytatásának volt helye, egyúttal az ügy áttételéről is döntött.
Csekély fokú alapjogsértést állapított meg a Testület azon panaszos beadványa alapján, akit egy temetési szertartással összefüggésben, illetve azt követően vontak rendőrök intézkedés alá. Az állásfoglalás szerint a rendőrség a videofelvétel készítésével a panaszos alapjogait jogszerűen korlátozta, igazoltatására és személyes adatainak rögzítésére jogszerűen és a részrehajlásmentes intézkedés követelményét tiszteletben tartva került sor. A rendőrök ugyanakkor jogszerűtlenül jártak el akkor, amikor a panaszos lakcímadatait a többi személyes adat mellett feljegyezték, amely magatartásukkal jogsértést valósítottak meg.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a vele szembeni közlekedésrendészeti intézkedés alkalmával tanúsított rendőri magatartást sérelmezte. A Testület a panasz egyes elemei - így a panaszos testvérét érintő rendőri intézkedések és az intézkedés napját követő események - kapcsán megállapította hatásköre hiányát. Magát a közlekedésrendészeti intézkedést és az annak keretében foganatosított egyéb intézkedéseket jogszerűnek ítélte meg a Testület, ugyanakkor nem volt alapjogsérelem megállapítható azon kérdésekkel összefüggésben, hogy a rendőr bemutatkozott-e, hogy milyen hangnemben zajlott az intézkedés, és hogy tájékoztatta-e rendőr a panaszost a panasztétel lehetőségeiről. Az egyértelműen megállapíthatóvá vált azonban, hogy a rendőr elmulasztotta közölni azonosító számát.
A panaszos panaszjogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, ahol a panaszos a rendőrök testvére eltűnésével kapcsolatos rendőri intézkedéseket, a közigazgatási-., illetve halálával kapcsolatos büntetőeljárás során foganatosított rendőri cselekményeket, és a rendőrség elfogultságát kifogásolta. A Testület a Testülethez fordulás lehetőségére vonatkozó tájékoztatás elmaradása miatt megállapította a panaszjog csekély fokú sérelmét, azonban helyszínbiztosítással, területlezárással kapcsolatosan nem állapította meg a tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmét, a panaszolt egyéb kérdésekben pedig hatáskör hiányában nem tudott állást foglalni.
A panaszos emberi méltósághoz és a tisztességes eljáráshoz, illetve a jogorvoslathoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos közúti ellenőrzését és az intézkedő rendőr hangnemét sérelmezte. A Testület úgy ítélte meg, hogy a tisztességes eljáráshoz, a testi épséghez való alapjogot sértő intézkedésre nem került sor a panaszos közúti ellenőrzés alá vonásának módjával, ugyanakkor az intézkedő rendőrök magatartása és hangneme és a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás elmulasztása miatt sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz való joga és az emberi méltósághoz való joga.
Jogsértő intézkedés hiányában áttételről szóló állásfoglalás azon panaszbeadvány alapján, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy egy nyilvános ítélethirdetésen a tanácselnök elrendelte a terem kiürítését - a sajtó munkatársainak kivételével - és ehhez a rendőrség segítségét vette igénybe. A kiürítés során a panaszos szerint a rendőrök jogellenesen testi kényszert alkalmaztak vele szemben, noha a sajtó képviseletében volt jelen az ítélethirdetésen.
Megszüntetésről szóló állásfoglalás a panaszos áttétel ellen bejelentett előzetes tiltakozása miatt olyan panaszbeadvány tárgyában, ahol a panaszos a szabálysértési eljárást, és a szabálysértési feljelentés, illetve az intézkedő rendőr hangnemét kifogásolta. A Testület döntése szerint a vizsgált ügyben alapjogot sértő intézkedés nem történt, illetőleg alapjogot sértő intézkedés nem állapítható meg, ezért áttételnek lenne helye, mely ellen azonban a panaszos tiltakozott.
A tisztességes eljáráshoz való joga, az emberi méltósághoz és személyes adatok védelméhez való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben egy rendőrségi jelleget nélkülöző személygépkocsi megállásra késztette a panaszost, majd intézkedés alá vonták őt, az önmagukat nem igazoló rendőrök. A Testület alapjogsérelmet a megállítás módja, a felvételkészítés és a rendőri bánásmód miatt állapított meg, magát a közlekedésrendészeti intézkedést azonban jogszerűnek ítélte meg, az azonosítási és a tájékoztatási kötelezettség kapcsán pedig az ellentétes információk feloldhatatlanságára tekintettel alapjogsérelem nem volt megállapítható.
Hatáskör hiányában, illetve a panasz elkésettsége miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egyrészt büntetőeljárási kérdéseket (gyanúsítás közlésének meg nem történtét) sérelmezett, másrészt pedig azt panaszolta, hogy a vele szemben támadólag fellépő férfi kocsiját a helyszínre érkező rendőrök nem kutatták át, nem foglalták le tőle a támadóeszközt, és a rendőrök nem a valóságnak megfelelően készítették el a jelentést.