Az állásfoglalásban a Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz és emberi méltósághoz való jogának súlyos sérelmét állapította meg. A Testület szerint a kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt foganatosított rendőri intézkedések közül a panaszos igazoltatására, átvizsgálására és előállítására jogszerűen került sor, amelyek nem sértették a személyes adatok védelméhez, személyes szabadsághoz és személyi integritáshoz, részrehajlásmentes ügyintézéshez, valamint tisztességes eljáráshoz való jogát. A panaszosnak a vizeletminta adásra kötelezése viszont - előállítását megelőzően, a helyszínen (egy mezőn) éjjel, mások jelenlétében, rendőrségi gépkocsik között, jogszabályi felhatalmazás hiányában - súlyos alapjogi sérelmet idézett elő.
Az állásfoglalásban a Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz és emberi méltósághoz való jogának súlyos sérelmét állapította meg. A Testület szerint a kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt foganatosított rendőri intézkedések közül a panaszos igazoltatására, átvizsgálására és előállítására jogszerűen került sor, amelyek nem sértették a személyes adatok védelméhez, személyes szabadsághoz és személyi integritáshoz, részrehajlásmentes ügyintézéshez, valamint tisztességes eljáráshoz való jogát. A panaszosnak a vizeletminta adásra kötelezése - előállítását megelőzően, a helyszínen (egy mezőn) éjjel, mások jelenlétében, rendőrségi gépkocsik között, jogszabályi felhatalmazás hiányában -, valamint az előállításról szóló igazolás kiadásának elmulasztása súlyos alapjogi sérelmet idézett elő.
Az állásfoglalásban a Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz és emberi méltósághoz való jogának súlyos sérelmét állapította meg. A Testület szerint a kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt foganatosított rendőri intézkedések közül a panaszos igazoltatására, átvizsgálására és előállítására jogszerűen került sor, amelyek nem sértették a személyes adatok védelméhez, személyes szabadsághoz és személyi integritáshoz, részrehajlásmentes ügyintézéshez, valamint tisztességes eljáráshoz való jogát. A panaszosnak a vizeletminta adásra kötelezése viszont - előállítását megelőzően, a helyszínen (egy mezőn) éjjel, mások jelenlétében, rendőrségi gépkocsik között, jogszabályi felhatalmazás hiányában - súlyos alapjogi sérelmet idézett elő.
Hatáskörének hiánya miatt a Testület elutasította a panaszos beadványát, mivel megállapítható volt, hogy a panaszolt magatartást megvalósító személy nem tartozott a rendőrség állományába.
A panaszos beadványának visszavonására tekintettel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére nem erősítette meg.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszosok elektronikus úton előterjesztett beadványukat aláírással felhívás ellenére nem erősítették meg.
A Testület elutasította és kivizsgálásra az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetőjéhez áttette a panaszos beadványát. Megállapítható volt ugyanis, hogy a Testület eljárásában a panasz elkésett, ugyanakkor az Rtv. 93/B. § (2) bekezdése alapján helye volt a rendőrségi panaszeljárás lefolytatásának.
Nem állapított meg alapjogsérelmet a Testület azoknak a panaszosoknak az ügyében, akik elővezetésüket és annak során a gyermekeikkel szemben tanúsított rendőri magatartást sérelmezték. A Testület úgy ítélte meg, hogy az édesanya és az édesapa elővezetésének foganatosítása jogszerűen történt, tisztességes eljáráshoz való jogukat nem érte sérelem, és személyes szabadsághoz fűződő jogukat a rendőrség jogszerű korlátozásnak vetette alá. Megállapította továbbá, hogy a rendőrség jogszerűen, és a gyermekeknek a lehető legkisebb hátrányt okozva járt el az eset kapcsán. A gyermekeknek a szolgálati gépjárműben való várakoztatása kapcsán ugyanakkor nem tudott állást foglalni abban a kérdésben, hogy a gyermekek tisztességes eljáráshoz való joga sérült-e, illetve a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges állami védelemhez fűződő joguk megfelelően érvényesült-e. Az esetleges testi kényszerrel összefüggésben a nagykorú panaszosok emberi méltósága megsértésének megállapítására vagy cáfolatára nem volt mód. A Testület az ügyet kivizsgálásra az intézkedést foganatosító szerv vezetőjéhez továbbította.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület azon panaszos beadványa alapján, aki egy mással szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedéssel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedés-sorozatot kifogásolt. A Testület úgy találta, hogy a panaszos igazoltatására és előállítására indokolatlanul került sor, ezért megállapította a személyes adatok védelméhez fűződő jog és a személyi szabadsághoz fűződő alapjog megsértését. Arra a következtetésre jutott továbbá, hogy a rendőrök bizonyosan nem tettek eleget az azonosításukra vonatozó kötelezettségeik egy részének, amely mulasztás a Testület gyakorlata szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjog sérelmét valósítja meg. A panaszos által sérelmezett testi érintkezés megtörténtét nem sikerült egyértelműen igazolni, így annak jogellenessége nem volt megállapítható, a testi kényszer alkalmazása azonban egyértelműen sértette a panaszos emberi méltóságát és testi épséghez való jogát. A Testület a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudott megnyugtatóan állást foglalni abban a kérdésben, hogy sérült-e a panaszos személyi biztonsághoz való joga azzal, hogy a rendőrkapitányságra őt beszállító autó túl gyorsan és veszélyesen hajtott. Megállapítható volt ugyanakkor a panaszos tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogának megsértése azért, mert elmaradt a testi kényszer alkalmazásának dokumentációja, továbbá panasz előterjesztéséhez és jogorvoslathoz való jogának sérelme azért, mert nem tették lehetővé, hogy az előállítása során sérelmeit részletesen előadja, illetve az általa az előállításról szóló igazoláson jelzett sérelem alapján nem indult azonnal panaszeljárás, valamint azért is, mert a kötelező tájékoztatás a Testülethez fordulás lehetőségéről sem a helyszíni intézkedéskor, sem az előállítás során nem hangzott el. A fenti sérelmeket a Testület összességükben súlyosnak minősítette, ami indokolttá tette a panasznak az országos főkapitányhoz való továbbítását.