Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy egy tettlegességgel végződött vita után a rendőrök a saját ingatlanán megbilincselték és előállították.
A tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való alapvető jog csekély mértékű sérelmét megállapító és áttételről szóló állásfoglalás azon panaszbeadvány alapján, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy egy általa észlelt betöréshez többszöri telefonhívása ellenére sem ment ki a rendőrség, csak jelentős késedelemmel (és belső eljárási rendjük miatt rögtön a szemlebizottságot küldték, járőrt - "azonnali intézkedést igénylő körülmény hiányában" - nem). A Testület a rendőrség ilyen esetekben alkalmazott belső eljárási rendjét, a panaszos nem megfelelő tájékoztatását és az ügyeletes rendőr által használt hangnemet kifogásolta.
A békés gyülekezéshez, az egészséghez és testi épséghez való, valamint a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos 2009. július 4-én, az Erzsébet téren tartott demonstrációval összefüggésben foganatosított intézkedéseket kifogásolta. A Testület megállapította, hogy a rendezvény feloszlatása és az annak keretében való könnygázalkalmazás jogszerűtlen volt, valamint a feloszlatáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségnek elmulasztása is alapjogsérelmet eredményezett a panaszos oldalán.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy vele szemben a rendőrök megalázóan léptek fel akkor, amikor segítséget kért tőlünk, mivel őt kisebb baleset ért egy áruház területén.
Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás azon panaszbeadvány alapján, amelyben a panaszos - a törvényes határidőn túl - azt kifogásolta, hogy az általa irányított gazdasági társaság szabadtéri szórakozóhelyét több alkalommal rendőri intézkedésnek vetették alá állítólagos bejelentésekre hivatkozva
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos azt adta elő, hogy őt azért vonták rendőri intézkedés alá, mert a rendőrökről fényképeket készített.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos sérelmezte a vele szembeni, egy Erzsébet téri rendezvényen foganatosított rendőri intézkedést.
A panaszosnak a panasz áttételével kapcsolatos előzetes tiltakozása miatt megszüntetésről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben egy választási gyűlést követően foganatosított rendőri intézkedést kifogásolt a panaszos. A Testület a helyszínen elrendelt fokozott ellenőrzést indokoltnak találta, amelynek keretében megítélése szerint jogszerű volt a rendőri jelenlét, a panaszos igazoltatása és adatainak rögzítése. Nem volt megállapítható a rendelkezésre álló adatok alapján az, hogy a szolgálati fellépésre szabályosan került-e sor, valamint az, hogy a panaszos lakcímkártyáját elkérték-e az intézkedő rendőrök, ugyanakkor csekély mértékben sérült panaszos tisztességes eljáráshoz való joga azzal, hogy az igazoltatás indokát nem megfelelően jelölték meg és a panasztétel lehetőségére való felhívást elmulasztották a fellépő rendőrök.
A Testület elutasította és kivizsgálásra a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetőjéhez áttette a panaszos beadványát. Megállapítható volt ugyanis, hogy a Testület eljárásában a panasz elkésett, ugyanakkor az Rtv. 93/B. § (2) bekezdése alapján helye volt a rendőrségi panaszeljárás lefolytatásának.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló, különvéleménnyel született állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos nő az ellene folyamatban levő büntetőeljárásban a munkahelyén foganatosított rendőri intézkedést sérelmezte. A Testület a büntetőeljárás feljelentés alapján történő megindítása, a gyanúsítás közlése, az idézés és annak módja kérdésében - hatáskörének hiányában - érdemi vizsgálatot nem folytatott. Megállapítása szerint a panaszos munkahelyről történő előállítására indokoltan és jogszerűen került sor, ami nem sértette a panaszos személyes adatok védelméhez, személyi integritáshoz, emberi méltósághoz való jogát; ugyanakkor a rendőrök azonosításra vonatkozó kötelezettségüket elmulasztották.