A panaszos beadványának visszavonására tekintettel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.
A Testület elutasította és kivizsgálásra az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetőjéhez áttette a panaszos beadványát. Megállapítható volt ugyanis, hogy a Testület eljárásában a panasz elkésett, ugyanakkor az Rtv. 93/B. § (2) bekezdése alapján helye volt a rendőrségi panaszeljárás lefolytatásának.
Csekély fokú alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, aki a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést sérelmezte. A panaszos által vezetett gépjármű megállításához alkalmazott - jogszabályi alappal nem bíró - módszer alkalmazása és a megállítás körülményei miatt a Testület indokoltnak látta megállapítani a panaszos tisztességes eljáráshoz és személyi biztonsághoz való jogának megsértését. A Testület azonban bizonyítottság hiányában nem tudta megállapítani a panaszos emberi méltósághoz való jogának sérelmét a rendőrök által alkalmazott hangnem vonatkozásában. Az ügy összes körülményének mérlegelése után a Testület arra a következtetésre jutott, hogy a jogsértő intézkedések a panaszosnak nem okoztak olyan fokú érdeksérelmet, amely az ügynek az országos rendőr-főkapitányhoz való megküldését tenné szükségessé.
A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos az előállítását és annak körülményeit sérelmezte.
Eljárást megszüntetéséről szóló állásfoglalás; mivel a panaszos visszavonta eredetileg előterjesztett, elsőbbségadási kötelezettség megsértése miatt vele szemben kezdeményezett közlekedésrendészeti intézkedést kifogásoló panaszát.
Az állásfoglalásban a Testület a tisztességes eljáráshoz, a véleménynyilvánításhoz és a jogorvoslathoz való jog súlyos sérelmét állapította meg. A Testület szerint az önkormányzati rendezvényen a panaszos igazoltatása, majd személyazonosságának megállapítása céljából előállítása jogszerű és indokolt volt, viszont az egyesülési és gyülekezési szabadság, … jogának megsértése szabálysértésének elkövetése miatti előállítási okra hivatkozást jogszerűtlennek minősítette, mert az önkormányzati emlékünnepség, amelyen a panaszos tüntetett, nem minősült a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvénynek; továbbá a panaszos panasztételről történt felvilágosítását is elmulasztották az intézkedő rendőrök.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a 2010. július 4-én Budapesten, az Erzsébet téren tartott bejelentett rendezvényen való rendőrségi fellépést és vegyi eszköz alkalmazását sérelmezte. A Testület megállapítása szerint - az egyébként indokoltan elrendelt fokozott ellenőrzés során - a rendőrség csapaterőben történő fellépése jogszerűen történt, amelynek során a rendőrök eleget tettek az azonosításra vonatkozó kötelezettségüknek. A helyszínen a rendőrök testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás történt, amely alapján a vegyi eszköz előzetes figyelmeztetés nélküli alkalmazására jogszerűen és indokoltan került sor, ami nem sértette a panaszos testi épséghez és egészséghez, békés gyülekezéshez és tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát.
Tisztességes eljáráshoz való alapvető jog csekély mértékű sérelmét megállapító és áttételről szóló állásfoglalás azon panaszos ügyében, aki egy a párja által a közelben okozott koccanásos közúti balesethez sietett a helyszínre, majd oda kárbejelentő lapot is vitt, mire azonban a helyszínre visszaérkezett, már rendőröket hívtak a balesethez, akik őt heves viselkedése miatt megbilincselték, vele szemben testi kényszert alkalmaztak, majd előállították. Az intézkedéssorozat legtöbb része tekintetében a Testület - a rendelkezésére álló dokumentumok ellentmondásai miatt - nem tudott alapjogsérelmet megállapítani, azonban a parancsnoki kivizsgálást szabálytalannak és kifogásolhatónak találta, mert az már rég nem hatályos, vagy soha nem is létező jogszabályhelyekre alapítva történt.
Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos közterület felügyelők intézkedését sérelmezte.
A panaszosnak a panasz áttételével kapcsolatos előzetes tiltakozása miatt megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a Testület a panaszosnak egy közterületi rendezvényen történt rendőri mulasztás, illetve a rendőrség épületében a rendőrök részéről tanúsított magatartás miatt előterjesztett panasza kapcsán az emberi méltósághoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét nem állapította meg, illetve a tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme nem volt megállapítható. A panaszos sérelmezte, hogy egy közterületi rendezvényen tapasztalt agresszív fotóriporteri magatartással szemben a csapatszolgálat parancsnoka nem nyújtott segítséget, majd amikor a rendőrkapitányság épületében panaszt kívánt tenni, azt nem akarták felvenni, ellenben fegyvert fogtak rá a rendőrök, udvariatlanul viselkedtek és beszéltek vele.