Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy emberi méltósága sérült azáltal, hogy az utcájukban a szomszédok szeme láttára foganatosítottak rendőri intézkedéseket a fiával szemben kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatt. A Testület megállapítása szerint a rendőrök jogszerűen intézkedtek a közterületen, és a panaszos fiával szembeni rendőri intézkedések kapcsán a szükséges felvilágosítást megadták, ami miatt nem sérült a tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való joga.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás, amelynek alapjául szolgáló panaszban a panaszos azt sérelmezte, hogy a lakóhelye szerint utcában a szomszédok szeme láttára foganatosítottak vele szemben rendőri intézkedéseket kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatt. A Testület megállapítása szerint a rendőrök jogszerűen intézkedtek a közterületen, a panaszos igazoltatása, átvizsgálása, a kényszerítő eszköz alkalmazása és előállítása jogszerűen történt, amellyel nem sérült az emberi méltósághoz, a személyes adatok védelméhez, a személyes szabadsághoz és személyi integritáshoz való joga és azok nem ütköztek az embertelen, megalázó bánásmód tilalmába. A kényszerítő eszköz alkalmazás dokumentációjának hiányossága miatt viszont sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a 2010. július 4-én Budapesten, az Erzsébet téren tartott bejelentett rendezvényen való rendőrségi fellépést, vegyi eszköz alkalmazását és azt sérelmezte, hogy fényképezőgépét egy rendőr ki akarta ütni kezéből. A Testület megállapítása szerint - az egyébként indokoltan elrendelt fokozott ellenőrzés során - a rendőrség csapaterőben történő fellépése jogszerűen történt, amelynek során a rendőrök eleget tettek az azonosításra vonatkozó kötelezettségüknek. A helyszínen a rendőrök testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás történt, amely alapján a vegyi eszköz előzetes figyelmeztetés nélküli alkalmazására jogszerűen és indokoltan került sor, ami nem sértette a panaszos testi épséghez és egészséghez, békés gyülekezéshez és tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát. A fényképezőgép kiütése megtörténtének bizonyítása hiányában továbbá a Testület kimondta, hogy nem sérült a panaszos testi épséghez és tulajdonhoz való joga sem.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a 2010. július 4-én Budapesten, az Erzsébet téren tartott bejelentett rendezvényen való rendőrségi fellépést és vegyi eszköz alkalmazását sérelmezte. A Testület megállapítása szerint - az egyébként indokoltan elrendelt fokozott ellenőrzés során - a rendőrség csapaterőben történő fellépése jogszerűen történt, amelynek során a rendőrök eleget tettek az azonosításra vonatkozó kötelezettségüknek. A helyszínen a rendőrök testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás történt, amely alapján a vegyi eszköz előzetes figyelmeztetés nélküli alkalmazására jogszerűen és indokoltan került sor, ami nem sértette a panaszos testi épséghez és egészséghez, békés gyülekezéshez és tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát.
A tisztességes eljáráshoz, emberi méltósághoz való alapvető jogok és a személyi szabadság súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás azon panaszos beadványa alapján, aki - meghatalmazottja útján - azt kifogásolta, hogy őt rendőrök a rendőrkapitányság épülete mellől állították elő és hallgatták ki egy ott parkoló gépkocsi megkarcolása ügyében, szüleit pedig minderről csak késve értesítették. A Testület az eljárás részrehajló voltát sem tudta kizárni, mivel az egyik rendőr járművéről volt szó, az előállítást aránytalannak találta, a dokumentálás elmaradását, a panaszos ilyen módon történő előállítását és kifaggatását pedig súlyosan sérelmesnek.
Elutasításról szóló állásfoglalás - mivel a panaszt nem az arra jogosult terjesztette elő - abban az ügyben, amelyben a panaszos általában a bűncselekmények elszaporodását kifogásolta, valamint azt, hogy édesanyját a rendőrkapitányságról, amikor bement az általa észlelt bűncselekményeket elmondani, érdemi intézkedés nélkül elküldték.
A tisztességes eljáráshoz, a személyes szabadsághoz, valamint az emberi méltósághoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos előadta, hogy társaival együtt rendőri intézkedés alá vonták, majd a nála lévő, nyakában viselt kerékpárláncot elkobozták és előállították. A panaszos igazoltatása nem volt jogsértő, a szolgálati fellépés alaki szabályait betartották az intézkedő rendőrök, és a kerékpárlánc elvétele, majd az előállítás foganatosítása sem eredményezett alapjogsérelmet a panaszos oldalán. A Testület megállapította, hogy a panaszos hosszasan, megalázó módon, közterületen való várakoztatása alapjogot sértő volt, illetőleg jogszerűtlen volt az is, hogy a panaszost előállító helyiségben nem helyezték el és aránytalanul hosszú ideig tartották fogva, amely időtartam alatt a panaszos élelmezését sem biztosították, illetőleg a dokumentáció vonatkozásában is szabálytalanságokat észlelt a Testület.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben azt kifogásolta a panaszos, hogy egy gépjárművel haladt lakóhelyéről Budapest irányába, amikor közúti ellenőrzésnek vetették alá az intézkedő rendőrök, amely 40 percig tartott, majd néhány kilométerrel később ez megismétlődött. A Testület az ország területére kiterjedő fokozott közúti ellenőrzés elrendelését és az ennek keretében foganatosított igazoltatásokat nem találta jogszerűtlenek, ugyanakkor megállapította, hogy az egyik igazoltatás alkalmával az intézkedő rendőr nem tartotta be a szolgálati fellépés szabályait. A részrehajló fellépés sérelme kapcsán, illetőleg az intézkedések időtartama vonatkozásában egyértelműen nem tudott állást foglalni a Testület.
A tisztességes eljáráshoz és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy őt indokolatlanul és szabályszerűtlenül igazoltatták, azért mert felvételt készített egy, a panaszos véleménye szerint szabálytalanul a járdán parkoló rendőrségi gépkocsiról. A Testület arra a következtetésre jutott, a rendőri szolgálati fellépés módja és az igazoltatás jogszerűtlen volta alapjogsérelmet okozott a panaszosnak, azonban a panasz további vonatkozásaiban a Testület alapjogsérelem nem történt vagy az nem volt megállapítható.
A tisztességes eljáráshoz és a személyes szabadsághoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy ő egy rendezvényen kívánt részt venni, amikor a Budapesten az 56-osok terén igazoltatni kezdték, előállították, majd nyolc órát meghaladó ideig tartották őt fogva. A Testület a helyszínen elrendelt fokozott ellenőrzést és a panaszos előállítását indokoltnak találta, ugyanakkor megállapította, hogy az előállítás indoka nem megfelelően került megjelölése, valamint az előállítás időtartamának meghosszabbítását elmulasztotta a rendőrség, amely alapjogsérelmet eredményezett a panaszos oldalán.