A tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz, a személyes szabadsághoz, valamint a személyi biztonsághoz és emberi méltósághoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy ő egy rendezvényen kívánt részt venni, amikor a Budapesten az 56-osok terén igazoltatni kezdték, átvizsgálták, majd előállították, melynek során őt megbilincselték. A Testület a helyszínen elrendelt fokozott ellenőrzést indokoltnak találta, ugyanakkor megállapította, hogy sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga a lakcímkártya elkérése, az előállítás indokának nem megfelelő megjelölése, valamint az előállítás időtartamának meghosszabbításának elmulasztása okán. Jogszerűtlennek tekintette a Testület továbbá mobiltelefon elvételét és a bilincsalkalmazást, ugyanakkor a rendőri intézkedések egyéb vonatkozásaiban a Testület álláspontja szerint alapjogsérelem nem történt, illetve az nem volt megállapítható.
A panaszbeadvány elkésettség miatti elutasításáról és az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szervhez történő áttételről szóló állásfoglalás azon panaszos ügyében, aki gépkocsijával közlekedve összetűzésbe került egy járókelővel, aki őt - elmondása szerint - bántalmazni akarta, ezért verekedés alakult ki, melynek során a helyszínre érkező rendőrök a panaszost előállították, vele lenéző hangnemben beszéltek, az általa elmondottakat pontatlanul jegyzőkönyvezték és ellene szabálysértési eljárást is indítottak az események alapján.
Panaszjog csekély sérelmét megállapító és áttételről szóló állásfoglalás azon panaszos ügyében, aki azt kifogásolta, hogy miután unokáját - aki őt gépjárművel, mozgássérült parkolási engedélyt használva szállította - a rendőrök előállították, őt magát is igazoltatták és rögzítették az adatait, panaszjoga gyakorlásával kapcsolatban azonban nem kapta meg az előírt felvilágosítást, így a panaszjog gyakorlása késedelmet szenvedett.
A személyi szabadság, az emberi méltósághoz és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog valamint a panaszjog egyenként és összességében is súlyos sérelmét állapította meg a Testület abban az ügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy mozgássérült parkolási engedélyt használva az ennek használatára jogosult személyt szállította, mikor őt a gépjárműbe visszaszálláskor a rendőrök igazoltatták, adatait rögzítették, majd előállították (a panaszos ennek egyes körülményeit, a jogi képviselő értesítésének valamint az étkeztetésnek az elmaradását stb. is panaszolta). A Testület az előállítás 8 órát meghaladó időtartamát, az étkeztetés elmaradását és a megfelelő, panaszjog gyakorlásával kapcsolatos kioktatás elmaradását kifogásolta.
Az emberi méltósághoz, testi épséghez, tisztességes eljáráshoz való alapvető jogok, a panaszjog valamint a megalázó elbánás alkotmányos tilalma súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás azon panaszos beadványa alapján, akinek a lakásához házkutatás céljából érkezett ki a rendőrség, ő azonban eleinte nem akarta beengedni őket, majd mikor ajtót nyitott, nagy számú rendőr hatolt be a lakásba, egyikük fegyvert is szegezett a panaszosra, akit aztán a falhoz szorítottak, megbilincseltek (miközben ő az egyik rendőrt megharapta), végül - mivel a panaszos többször rosszul lett - a folyosón végigcipelve előállítottak, amely kórházba szállítással végződött.
A panaszosnak az áttétel ellen előzetesen bejelentett tiltakozására figyelemmel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött, mivel a vizsgált ügyben a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát sértő intézkedésre álláspontja szerint nem került sor. A panaszos beadványában a közlekedésrendészeti intézkedés jogalapját és az intézkedő rendőrök részrehajló magatartását kifogásolta. A kerékpárral közlekedő panaszossal szemben intézkedésre azért került sor, mert a panaszos szabálytalanul közlekedett, kerékpárján nem égett a hátsó lámpa, valamint hiányzott az egyik fényvisszaverő prizma.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy ő az Erzsébet téren, egy rendezvényen vett részt, amikor a rendőrök hatoltak be, intézkedni kezdtek és a panaszost, minden felszólítás nélkül, gáz spray-vel fújták le. A Testület a könnygáz alkalmazását a vizsgált esetben megfelelő kényszerítő eszköznek találta és megállapította, hogy annak használatára kellő jogalappal és nem közvetlenül a panaszossal szemben került sor. Arra jutott továbbá, hogy az adott körülmények között nem volt lehetőség a könnygáz alkalmazására történő előzetes figyelmeztetésre. A békés gyülekezéshez való jog kapcsán úgy foglalt állást, hogy a rendőrök lehetővé tették, hogy a rendezvény tovább folytatódjon a sérelmezett fellépés után, ahol a panaszos tovább gyakorolhatta gyülekezési jogát.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy ő az Erzsébet téren, egy rendezvényen vett részt, amikor a rendőrök hatoltak be, intézkedni kezdtek és a panaszost, minden felszólítás nélkül, gáz spray-vel fújták le. A Testület a könnygáz alkalmazását a vizsgált esetben megfelelő kényszerítő eszköznek találta és megállapította, hogy annak használatára kellő jogalappal és nem közvetlenül a panaszossal szemben került sor. Arra jutott továbbá, hogy az adott körülmények között nem volt lehetőség a könnygáz alkalmazására történő előzetes figyelmeztetésre. A békés gyülekezéshez való jog kapcsán úgy foglalt állást, hogy a rendőrök lehetővé tették, hogy a rendezvény tovább folytatódjon a sérelmezett fellépés után, ahol a panaszos tovább gyakorolhatta gyülekezési jogát.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben azt kifogásolta a panaszos, hogy ő egy rendezvényen kívánt részt venni amikor a Budapesten az 56-osok terén igazoltatni kezdték, majd előállították és nyolc óránál hosszabb ideig korlátozták személyi szabadságát. A Testület a panasz kivizsgálásának eredményeként megállapította, hogy a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogát csekély mértékben sértette az előállítási indok nem megfelelő megjelölése; ugyanakkor a panaszos tulajdonhoz, személyi szabadsághoz és személyi integritáshoz való jogának korlátozása jogszerűen történt, a vele szemben foganatosított rendőri intézkedések (igazoltatás, átvizsgálás, a birtokában levő kés elvétele, előállítás és annak időtartama, tájékoztatás a jogi képviselet igénybevételének lehetősége kapcsán) alapjogi sérelmet nem idéztek elő.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos elővezetését sérelmezte. A Testület úgy ítélte meg, hogy a tisztességes eljáráshoz, a személyi szabadsághoz és a magánlakás sérthetetlenségéhez való alapjogot sértő intézkedésre nem került sor a panaszos elővezetésével, ugyanakkor elővezetés elrendeléséről szóló határozat helyszínen történő átadásának elmaradása miatt sérült a tisztességes eljáráshoz való jog.