A panaszos beadványa kiegészítésének elmulasztására tekintettel az eljárás megszüntetéséről szóló állásfoglalás, amelynek alapjául szolgáló panaszban a panaszos a vele szemben foganatosított intézkedést mindenféle konkrétum megjelölése nélkül sérelmezte.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére sem erősítette meg.
A Testület állásfoglalásában azon panaszbeadvány áttételéről döntött, amelyben a panaszos kifogásolja a vele szemben megindított közigazgatási eljárás körülményeit, a hatóságok nyilatkozattételi jogát illető mulasztásait, valamint egyebek mellett azt is nehezményezi, hogy az ügyében született másodfokú határozatot csak annak meghozatalát mintegy 7 hónappal követően kézbesítették számára. A Testület a közigazgatási eljárás megindításának, valamint a nyilatkozattételi jog megfelelő biztosításának tekintetében hatáskörének hiányát állapította meg, mivel azonban a Ket. nem biztosít megfelelő jogorvoslatot a határozat kézbesítésének késedelme tekintetében, kimondta, hogy a késedelem a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának csekély fokú sérelmét valósította meg, és egyúttal a jogbiztonság sérelmével is járt.
Áttételről szóló állásfoglalás egy panaszos beadványának tárgyában, akinek állítása szerint, miután ismeretlen személyek gázpisztollyal rálőttek ablakára, a rendőrök nem tettek eleget megfelelő módon intézkedési kötelezettségüknek, valamint segítségnyújtási és tájékoztatási kötelezettségük teljesítését is elmulasztották. A Testület a panaszbeadványt megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a rendőrség a panaszos segélyhívására megfelelően reagált, intézkedési kötelezettségének eleget tett, így a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga nem sérült. Ezen túlmenően azonban, a Testület egyrészről bizonyítottság hiányában a panasz egyes részeinek megalapozottsága tekintetében nem tudott egyértelműen állást foglalni, másrészt pedig hatáskörének hiányát is meg kellett állapítania.
Elkésettség és hatáskör hiánya miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos a rendőrség számos intézkedése, valamint egyéb, a rendőrségtől független kifogásai miatt fordult a Testülethez.
A panaszos emberi méltósághoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy őt egy rendezvényről megalázó módon, mások szeme láttára előállították, majd több órán keresztül a rendőrségen fogvatartották. A Testület úgy ítélte meg, hogy maga rendőri intézkedés, annak részrehajló volta, az igazoltatás, az elvezetés, a panaszos előállítása és annak időtartama kapcsán alapjogsérelem nem történt vagy az nem volt megállapítható, ugyanakkor megállapította, hogy sérült a panaszos emberi méltósághoz való joga azáltal, hogy a rendőrség nem biztosította az öt órát meghaladó előállítás esetére járó élelmezést a panaszos számára.
Súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalás, olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy a napi futóköre során őt intézkedés alá vonta egy rendőr – amely során kiderült, a panaszosnál személyazonosságát igazoló okirat nincsen –, majd bilincs alkalmazása mellett előállították. A Testület megállapította, hogy a rendőri fellépés, a panaszos előállítása és a testi kényszer alkalmazás ténye és módja kapcsán alapjogsérelem nem történt, illetőleg az nem volt megállapítható, sérült ugyanakkor a panaszos személyi szabadsághoz és emberi méltósághoz való joga a bilincsalkalmazás miatt, valamint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga azáltal, hogy panaszát a rendőrség nem az Rtv. 93/B. §-a alapján és Ket. szabályai szerint bírálta el.
Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos több vele szemben foganatosított intézkedést – igazoltatásokat és egy esetben előállítást is – kifogásolt.
Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos a vele szembeni részrehajló és megalázó előállítása miatt kérte a Testület vizsgálatát.
Hatáskör hiánya miatt elutasította a Testület a panaszos azon kérelmét, amely egy, a panaszos sérelmére elkövetett bűncselekmény nyomozásának egyes cselekményeit, egyes nyomozati cselekmények hiányát, továbbá a nyomozás egészének lassúságát és eredménytelenségét sérelmezte.