A panaszosnak az ingatlanában történt bűncselekmények miatti rendőri mulasztás miatt előterjesztett panaszát a Testület elutasította, mivel azt elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva, határidőre nem erősítette meg.

Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a rendőrség, mint nyomozó hatóság tevékenységét sérelmezte (álláspontja szerint a rendőrök nem intézkedtek egy jogtalanul elsajátított táska ügyében).

 

A panaszosnak feljelentéssel kapcsolatos, illetve rendőri tájékoztatás elmulasztása miatt előterjesztett panaszát a Testület elutasította, mivel azt elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva, határidőre nem erősítette meg.

 

A Testület a tisztességes eljáráshoz és a tulajdonhoz való jog súlyos sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amikor a panaszossal mint az ingatlan használójával szemben – a volt élettárs, az ingatlan tulajdonosának bejelentése alapján – a rendőrök jogszabályi felhatalmazás nélkül, az intézkedési kötelezettségük kereteit túllépve intézkedtek. Felszólították a panaszost, hogy hagyja el az ingatlant, holott kulcsa volt a lakáshoz, továbbá a használat jogcímét, illetve annak fennálltát nem tisztázták, illetve a bejelentőnek a megelőző távoltartás kérdésében történt nyilatkoztatásához sem történt meg a szükséges tényfeltárás az intézkedő rendőrök részéről. A rendőrök ugyanakkor nem adták meg a szükséges jogi tájékoztatást a feleknek a tekintetben, hogy az ügy eldöntésére nekik nincs hatáskörük, jogaiknak mely fórum előtt szerezhetnek érvényt, illetve, hogy a bejelentő önkényesen, jogerős bírósági ítélet vagy más hatósági határozat nélkül nem zárhatja ki az ingatlanból a panaszost. A Testület ezen ügy kapcsán is felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy az utóbbi időben elszaporodó bérleti (lakáshasználati) jogviták esetén, amikor a felek rendőri segítséget kérnek, szükséges lenne a járőrszolgálatot ellátó rendőrök számára egy módszertani útmutató kidolgozása az ilyen helyzetek kezelése tekintetében. Egyben megfogalmazta, hogy – az állampolgároknak a későbbi jogérvényesítésüket megkönnyítendő – célszerű lenne az ilyen jellegű jogvitáknál a helyszínen tapasztalt tények valamilyen dokumentálása, amit az érintettek utóbb kikérhetnek a rendőrségtől.  

A panaszos a feleségével szemben történt rendőri intézkedés miatt tett panaszát a Testület elutasította, mivel annak elbírálását a feleség maga nem kérte, és a panaszos sem csatolt meghatalmazást, hogy eljár házastársa ügyében.

A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos az ellene elrendelt körözést sérelmezte.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben panaszos azt sérelmezte, hogy lakókörnyezetében, több ízben jogellenes cselekményeket hajtottak végre a sérelmére, ami miatt bejelentést tett, de a rendőrség nem intézkedett megfelelően. A Testület megállapítása szerint a rendőrök minden alkalommal megfelelően intézkedtek, nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga.

Alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrség egy olyan családjogi vitába (gyermekkel való kapcsolattartás kérdésébe) avatkozott be, amelyet egyébként polgári bíróság sem rendezett még jogerősen. A Testület megállapítása szerint a gyermek édesanyjának telefonos bejelentése miatt a rendőrség intézkedési kötelezettsége fennállt a helyzet tisztázása érdekében. Annak tekintetében ugyanakkor, hogy a szükséges felvilágosítást a rendőrök megadták-e, és elhangzott-e az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a rendőrségnek nincs hatásköre, illetve hogy a felek jogaiknak mely fórum előtt szerezhetnek érvényt, a Testület az egymásnak ellentmondó bizonyítékok alapján nem tudott állást foglalni, a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme utóbbiak tekintetében nem megállapítható.

 

A Testület a személyes adatok védelméhez való jog és a tisztességes eljárásjog többszöri, súlyos sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amikor a panaszos azt sérelmezte, hogy a nevelésében levő gyermekeivel történt nyaralása során megjelentek a rendőrök és igazoltatták, valamint gyermekeit akarták látni. A rendőrség azon magyarázatát, hogy maga a panaszos hat nappal korábban bejelentést tett a lakóhely rendőrségre, mivel a gyermekek apja nem vitte vissza időben őket, és a lakóhely szerinti rendőrkapitányság kereste meg az üdülőhely szerinti rendőrkapitányságot, hogy adatgyűjtés végezzenek, nem fogadta el az igazoltatás indokaként. A rendőrség nem adott felvilágosítást, mi volt a rendőri intézkedés indoka, valamint nem tájékoztatták a panaszost panaszjogáról, ezért a Testület ezen panaszrészek tekintetében is alapjogi sérelmet állapított meg.

A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést, az azt követő előállítását és annak körülményeit sérelmezte.